Fehér féreg jött ki nagyul. Szív by Ádám Nagy


Nyomtatóbarát változat — részlet — Jó ideje műveinek — elsősorban naplójának — olvasásával és kommentálásával szórakozom. Valamiféle kettős szellemi napló jön létre így.

Nyugtalanító problémáim meghosszabbodnak visszafelé az időben, és — legalább ezt remélem — távlatot is kapnak, előrefelé, ahogy megpróbálom átpasszírozni őket egy nagy író és nagy személyiség sokat próbált szűrőjén.

Időm Gombrowiczcsal

Egy aranyköpést idéz: az ember húszéves korában gyújtogató, negyvenévesen pedig tűzoltó. A frissen született, még eufórikus lengyel állam közelgő összeomlását is sejdíthette előre. Nem vett részt a függetlenségi ünnepségeken, és a katonamenetek ritmusának hallatán gondosan ügyelt arra, hogy véletlenül se lépjen taktusra.

fehér féreg jött ki nagyul az enterofuril segíti a férgeket

E szellemi-pszichikai hangerő hiánya nem jelent puhaságot, sem engedékenységet — az angol példa bizonyítja ezt —, és úgyis tisztában lehetünk buzgó hiszékenységünk negatív oldalaival és az élet teljes szigorával, hogy közben szilárdan kitartunk amellett, amit értékesnek tartunk. A korai — mondhatni: alkati — illúziótlanságnak ez a foka egyszerre tölt el irigységgel és sajnálattal. Megvallom: én még mindmáig, jóval túl a tűzoltókoron sem jutottam el odáig, hogy a lelkesedést feltétlenül a fanatizmussal, a kritikahiánnyal, a szellemi restséggel azonosítsam, bár az esetek többségében kétségkívül nem hessenthető el az efféle gyanú.

A lelkesedés a valóság bizonyos tendenciáihoz tapad, ezeket nagyítja fel, ezekhez rendeli — többnyire kizárólagosságra törve — mindazt, amit értékesnek vél vagy szeretne vélni.

fehér féreg jött ki nagyul hogyan fordulnak elő férgek

Csakhogy a valóság a valóságban is igen különböző értékű szeletekből tevődik össze; feltétlenül hibát követünk el, ha egyik vagy másik pozitív elemét felnagyítjuk? Ahogy az emberek is csak úgy ábrázolhatok, hogy néhány jellemző vonásukat eltúlozza a művész, a többit pedig elhalványítja vagy figyelmen kívül hagyja, úgy a köznapi életben is főként az értékesnek ítélt elemek hangsúlyozásával, felnagyításával tűzhetjük ki céljainkat.

Az efféle ténykedés persze csak akkor fokozódik lelkesedéssé, ha erős érzelmi hangsúlyt kap, az érzelmi telítettség pedig többnyire nem bírja elviselni a kritikát, a gúnyt, a viszonyítási és relativizálási törekvéseket.

fehér féreg jött ki nagyul jellegzetes szag a szájból

Mihelyt — igen korán — ráéreztem erre, megpróbáltam, Heine magas példájára függesztve szemem, iróniával ötvözni ideálok iránt érzett fogékonyságomat. Úgy éreztem, a lelkesedés veszélyei, amelyekről Gombrowicz beszél, csökkenthetők ilyen módon, és még azokról az érzelmi gyönyörökről sem kell lemondanunk, amelyeket a valakikhez vagy valamilyen eszmékhez való tartozás válthat ki.

Tudom persze: az ironikus tartás valamely táboron belül is elszigetelheti az embert, de ekkor szellemi szempontból igen gyümölcsöző — bár gyakorlatilag kényelmetlen, sőt olykor veszélyes — szituáció alakulhat ki: a bentlét és a kintlét egyidejűségének érzete. A hatvanas évek elején, meglehetősen ifjan, még sokkal ifjabb szerelmemmel Lengyelországba utaztam, hogy zavartalanul együtt tölthessünk néhány napot.

Túlzsúfolt kupéban szorongtunk, sokáig álló testhelyzetben, majd — már lengyel területen — az éjszaka közepén sikerült ülőhelyhez jutnunk az ablak mellett. Az egyik állomáson egy öblös demizson jelent meg ámuló szemünk előtt, egy szőrös, vastag kar nyújtotta át a szomszéd kupé ablakából.

fehér féreg jött ki nagyul baktériumok vírusok gombák paraziták osztályozva

Beinvitált bennünket a fülkéjébe, ott addigra már bőven volt hely, karjára fektette a kosarat, az üveg nyílását a szájába vette, és ahányszor megemelte könyökét, néhány korty bor folyt a szájába. Közben beszélt, lengyel—francia—német keverék nyelven, ezt a húsz litert a Balaton mellékén vette, parasztházban, beteg nagymamájának, fehér féreg jött ki nagyul a nagymamának elég fehér féreg jött ki nagyul tizenhat liter is, majd tizenöt, tizennégy, férgek előfordulásuk okait, öreg a grandmere, elég neki tíz is, fellökte könyökét, kortyolt, vizsgálta a borállást, nekünk is oda-odanyújtotta a nedűt.

Grandmere malade, wein neki medikament, mondta bocsánatkérőn, ahányszor ismét gondjaiba vette a kincset, a karjára fektette, és már emelte is a könyökét.

Időm Gombrowiczcsal | Beszélő

Wajda egyik filmjében — és a valóságban is — a lengyel lovasság nekirontott a náci páncélosoknak, és íme most Witold hasonló akcióval fenyegeti a Vörös Hadsereget. Két lengyel nagy nehezen lecsendesítette az őrjöngőt, aki egykettőre elaludt, nagymama maradék borával a térde között. Gombrowicz gyűlöli a lelkesedést, tehát Witoldot is, én azonban még ma sem tudom, jobb volna-e a világ, ha senki sem volna hajlandó lóháton nekirontani a tankokból lövöldöző tömeggyilkos megszállóknak.

Biztatni persze már csak azért sem mernék senkit ilyen akcióra, mert magam sem volnék képes ilyen hősies marhaságra.

Másrészt viszont kétségtelen, hogy a náci birodalom összeomlott, a szovjet is széthullik most már, Witold viszont él és virul. A Vörös Hadsereg a szó szoros értelmében életemet mentette meg.

Szív by Ádám Nagy

De nemcsak a zsidótörvények kárvallottjai éreztek okot az örömre. Véget ért fehér féreg jött ki nagyul háború. Évszázados álom vált valóra: földet osztottak Magyarországon.

A nagyüzemeket államosították.

Loading...

Többpártrendszeres demokráciát, faji, nemzeti és osztályelnyomástól mentes jövőt ígértek a lakosságnak. Munkás- és parasztfiatalok tódultak az egyetemekre. És noha a figyelő szem már ben regisztrálhatta volna — nagy ritkán regisztrálta is — a szovjet segítséggel készülődő sztálinista rémuralom előkészületeit, a mérvadó értelmiség többsége kezdetben gyanútlan volt, vagy legalábbis erre törekedett. Sőt, a lelkesedés még ben, a kommunista diktatúra kezdetén sem szűnt meg teljesen, írók tucatjai — és nemcsak a tehetségtelenek — ontották pártos irományaikat, Sztálin és Rákosi kultikus figurákká magasztosultak.

fehér féreg jött ki nagyul emberi körömféreg megelőzés

A legtöbb szerző még csak nem is aljas indokból butult el, hanem szíve törvényeit követve. Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjára ben magam is megírtam egy eposzkát a kis szörnyetegről, és irományomért — holott még kötetem sem volt — állami díjban részesültem. Zsidók és nem zsidók, volt kommunista, szociáldemokrata és nyugatos tradíciójú költők, munkás- paraszt- és értelmiségi sorból származók egyaránt csak úgy esőzték az efféle alkotásokat.

Akiknek nem fűlött ehhez a foguk, azok kikerültek a pályáról, teljes tilalomban tengődtek, még szabadságukért is rettegniük kellett. Ilyen körülmények között meg kell állapítani, hogy fehér féreg jött ki nagyul őszinteség, a szív törvényeinek követése senkit sem mentesít a történelmi felelősség alól, hiszen busásan díjaztak bennünket tévedéseinkért. A lelkesedés ebben a korban undorító volt, a szó gombrowiczi értelmében.

Hiába hiszem őszintén, hogy a tárgyak fölfelé esnek, ha ezért jutalmul magam is fölfelé lebeghetek. És mégis: négy évtized elmúltával azt észlelem, hogy az öncsaló illúziók ellen folytatott harc gyakran termékenyebb alapot kínált az írói fejlődés számára, mint a soha-meg-nem-ingott tisztesség. Ennek hordozói, jórészt hagyományos polgári értékeken nevelkedett értelmiségiek, a kezdet kezdetétől lenézték Sztálint, sőt lelkileg ellenálltak a bolsevizálódásnak, kockázatot is vállaltak ezért olykor, de az ellenállásnak ez a pátosza felmentette őket attól, hogy felülvizsgálják saját tiszteletre méltó elveiket és hagyományaikat.

Ahogy később a Kádár-korszakban, úgy Horthy idejében is megkötötte a polgárság, értelmiségével egyetemben, azokat a rossz kompromisszumokat, amelyek megkönnyítették a zökkenésmentes országlást. A finom humanizmus utódai Sztálinnak sem ugrottak be, éppen ezért, tisztánlátásuk és tisztességük folytán, nem érezték szükségét annak, hogy felülvizsgálják fegyverzetüket.

A sztálinizmus kultúra- és emberellenességén egykettőre átláttak, de azon már nem, hogy ez a szörnyűség — ahogy Gombrowicz is írja Naplója vége felé, antikommunista emigránstársaival vitázva — ellenhatás a kelet-európai, nyomorúságos történelemre.