Adatkezelési szabályzat

  1. A zabla.hu minden regisztráció ingyenes.
  2. A „lovas” regisztráció során csak és kizárólag fantázianév a megengedett. Saját névvel történő regisztráció tilos illetve törlésre kerül, és nem tároljuk.
  3. Az email cím csak a regisztrációhoz szükséges (az oldalon nem látszik) illetve az oldalon történő kommunikáció kiértesítéséhez. A felhasználónak lehetőségé van ezeket letiltani az oldalon vagy a moderátor segítségét kérni.
  4. A zabla.hu semmilyen reklám üzenetet nem küld senkinek.
  5. A regisztrációkat mindenki és bármikor törölni tudja indoklás nélkül, vagy kérheti a törlést, amit a lehető leg rövidebb időn belül teljesítünk is.
  6. Mivel az zabla.hu egy kisebb közösségi oldal a lovarda regisztráció kivételével tilos bármilyen személyes információt kitenni, ha ezt tapasztaljuk, akkor az érintett poszt törlésre kerül. A törlésig eltelt idő alatt a megtekintéséig nem tudunk felelősséget vállalni, hiszen akkor a felhasználó tette nyilvánossá a megosztását.
  7. Fotók kezelése. A felhasználó maga dönti el milyen fotót tesz közzé (ha ez nem illik a zabla.hu témakörébe akkor törlésre kerül). A fotókat a felhasználó bármikor törölheti, a zabla.hu nem tárolja.

A zabla.hu elkötelezett a honlapon regisztrált felhasználók és látogatók (a továbbiakban: felhasználók) személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat a hatályos jogi előírásoknak megfelelően kezeljük, és megteszünk minden szükséges intézkedést a honlap felhasználóinak biztonsága érdekében. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően biztosítunk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési feltételt, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen szabályzat ismerteti adatkezelési elveinket, továbbá azokat az elvárásokat és gyakorlatot, amelyet a személyes adatok kezelése során megfogalmaztunk és betartunk. A szabályzatban bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek igénybe vétele érdekében személyes adatok megadását kérjük a honlap felhasználóitól, valamint nyilatkozunk arról, hogy milyen módon és célok érdekében kezeljük az adatokat, illetve miképpen gondoskodunk ezen adatok biztonságának megőrzéséről és védelméről.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a szabályzattal kapcsolatban, illetve ha valamely kérdéssel kapcsolatban további felvilágosításra van szüksége, úgy kérjük, keresse meg adatvédelmi felelősünket: Mravinác Barnát az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Jelezzük, hogy a honlapunk más honlapokra mutató linkeket tartalmaz, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják. Az adatvédelemre vonatkozó felelősségvállalásunk kizárólag a saját honlapunkra vonatkozik. Javasoljuk, hogy az Ön által felkeresett egyéb honlapokon tájékozódjon az adatkezelési szabályzatról és az adatok védelme érdekében alkalmazott eljárásokról.

A honlap használata és a kért személyes adatok átadása révén Ön hozzájárulását adja a jelen szabályzat szerinti adatgyűjtéshez és adatkezeléshez.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Jogszabály előírhatja személyes adat közérdeken alapuló közzétételét is az érintett adatok pontos meghatározása mellett. Minden más esetben a közzététel feltétele az érintett személy hozzájárulása, szenzitív adat esetben írásbeli hozzájárulás szükséges.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy a hozzájárulást megtagadták. A hozzájárulás vélelmezhető az érintett személy nyilvános szereplése során közzétett, illetve általa közzététel céljából átadott adatok esetében.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek a következők:

- Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

- Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

- Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

- Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

- A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a felhasználó hozzájárulása esetén kezelhetőek.

- Az adatszolgáltatás - önkéntes vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

- Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.

- Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

- Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

- Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

- A felhasználó az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

- A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. - Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

- Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.

- Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak - a jogszabályi előírások figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzétennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és - az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetéséről.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat[1] kérünk felhasználóinktól, a szükséges tájékoztatás elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A zabla.hu honlapja semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

[1]Természetes személyekre vonatkozó adatok, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, e-mail cím, azonosítók.

Amennyiben a https://zabla.hu honlap oldalain regisztrációra kérjük felhasználóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan adatmezők, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció nem zárulhat sikerrel, így ezek kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

Regisztráció

A honlapunk által biztosított szolgáltatások igénybe vétele érdekében arra kérjük a felhasználókat, hogy regisztrálják magukat az erre szolgáló felületen. A regisztráció során az ügyfeleknek legalább az alábbi személyes adatokat kell közölniük: Név (nem kell személynév, fantázianév is lehet), email cím (csak a regisztráció megerősitése miatt szükséges). A regisztráció során csak olyan adatot lehet kérni a felhasználótól, amely a szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint a zabla.hu jelen szabályzatának megfelelő kezelésére.

A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat semmilyen esetben sem továbbítjuk, tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára, vagy kapcsoljuk össze más adatkezeléssel. Amennyiben mégis adattovábbításra kerülne sor, az csak a felhasználó hozzájárulásával és előzetes tájékoztatásával történhet. Kötelező jellegű hatósági adatkérés (pl. folyamatban levő büntetőeljárás) esetén a zabla.hu csak a feltétlenül szükséges és az adattovábbításra kötelező határozatban megjelölt adatokat adja át a hatályos jogi rendelkezéseknek megfelelően.

Amennyiben a felhasználók személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során személyes adatokat kell a felhasználóknak online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát biztosítunk. Amint a személyes adatok a zabla.hu által használt informatikai infrastruktúrán belülre kerültek, a személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A személyes adatok változtatása, törlése

Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból töröljük a felhasználó által megjelölt rekordokat.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy adataik törlésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha az adatok kezelése jogellenes;

b) ha a felhasználó kéri (felhasználó maga is törölheti);

c) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;

d) az adatkezelés célja megszűnt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót azonosítani, csak a felhasználó gépének felismerésére alkalmas. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben nem tudjuk a honlap összes szolgáltatását nyújtani.

Jogi nyilatkozat

A honlapunkon (https://zabla.hu) megjelenő, rendszeresen frissített információk bárki által térítésmentesen megtekinthetők. Ugyanakkor a honlapon megjelenített információk árusítása, terjesztése vagy harmadik személyek részére való átadása, továbbá üzleti célú hasznosítása nem megengedett.

Nyilatkozat

A szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználók adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli, eleget téve az adatkezelési alapelvek követelményeinek. Harmadik személy számára az adatokat nem adja ki, amely alól kivételt képeznek azok az esetek, melyek a szolgáltatás céljaként az adatok megosztását valósítják meg (például a portál közösségépítő és közösségi tartalommegosztó funkciói).

A szolgáltató számára megismerhető adatok megadása önkéntes, a regisztrációval a felhasználó hozzájárul, hogy adatait a szolgáltató rögzítse. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a birtokába került személyes adatokat törölje, illetve teret enged a felhasználó számára is a törlésre. A törölt adatok helyreállítása nem lehetséges.

A regisztrált felhasználó kérésére a szolgáltató bármikor felvilágosítást nyújt a kezelt adatokról, azokat a felhasználó online bármikor megtekintheti, módosíthatja, törölheti.

Panaszügyekkel összefüggő adatkezelés

A zabla.hu-hoz panasszal e-mailben lehet fordulni. A beérkező panaszokkal összefüggő adatkezelést és adatfeldolgozást a zabla.hu munkatársai végzik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával. A panaszt tevő személynek joga van a lovak-kutyak.hu által kezelt adatai kezelésének megszüntetését kérni, továbbá jogosult a zabla.hu-val való együttműködést bármikor indoklás nélkül megtagadni.

A panaszt tevő személy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu).

Copyright ® 2018.zabla.hu

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Vendég
2018. augusztus 21. kedd

Captcha kép